คุมประพฤติยะลา เปิดโอกาส สร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ จัดโครงการ 1 ศูนย์ 1 อาชีพ แบ่งปันผู้กระทำความผิด

277

วันที่ 15 มี.ค. 60 ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หลังวัดเมือง เลขที่ 109 หลังวัดเมือง ซอย 7 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ได้นำผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 20 คน มาเข้ารับการฝึกอบรมการจัดสวน การปลูกต้นไม้ จากนายสมพร วงศ์อนันต์ ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน และมีอาชีพในการรับจัดสวน ขายต้นไม้ หลังกลุ่มงานกิจกรรมชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการ 1 ศูนย์ 1 อาชีพ แบ่งปันผู้กระทำผิด เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ได้มาเรียนรู้ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและฝึกปฎิบัติ สามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตต่อไป

นายอิรฟาน กือเลาะ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการ 1 ศูนย์ 1 อาชีพ แบ่งปันผู้กระทำผิด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนแต่ละศูนย์ ซึ่งจะมีการฝึกอาชีพใน 20 ศูนย์ 20 อาชีพ กระจายไปตามอาชีพ ตามพื้นที่ เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สร้างบทบาทให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ในด้านการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับทราบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการยกระดับการพัฒนา การขับเคลื่อนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

สำหรับการดำเนินโครงการ จะมีการบรรยายให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และฝึกปฎิบัติจริง โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 20 ครั้งๆ ละ 20 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน แบ่งเป็นผู้ถูกคุมประพฤติผู้ใหญ่ จำนวน 299 คน ผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชน จำนวน 42 คน และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ จำนวน 59 คน นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา และอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วม

ด้าน นายสมพร วงศ์อนันต์ กล่าวว่า ในการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ก็จะมีทั้งการแนะนำพันธุ์ไม้ วิธีปลูก วัสดุปลูก การให้ปุ๋ย และอื่นๆ เชื่อว่าผู้ข้ารับการอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ต่อไป