เจ้าหน้าที่ทหาร ส่งมอบถนนเส้นทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

127

 

วันที่ 16 มี.ค.60  ที่ลานอเนกประสงค์มัสยิดยาแมะอันตักวา ตำบลสะเอ๊ะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บังคับกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนเส้นทางสายบ้านลาดู-บ้านบูเกะดาตู อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีพลตรี สมพล ปานกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ถนนสายดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโดย กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 เป็นการแก้ไขความเดือดร้อน ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลา 6 เดือน มีความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 3000 เมตร ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติก คอนกรีตผสมยางพารา พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายโครงการ ซึ่งในพิธีส่งมอบถนนในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านฉลอง การบริการทางการแพทย์ บริการตัดผมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 การซ่อมแซมรถจักรยานยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา และการแสดงสูงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อำเภอกรงปินัง

จากนั้น ในเวลาประมาณ 14.00 น. ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และคณะ เดินทางต่อไปยังลานหน้าวัดเจริญธรรม ตำบลตลิ่งชัง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อทำพิธีส่งมอบถนนเส้นทางสายบ้านกือลอง-บ้านคีรีลาด อำเภอบันนังสตา ที่ดำเนินการปรับปรุงเส้นทาง ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติงบประมาณให้กองทัพบกดำเนินการโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 37 ทางใน 37 อำเภอ ระยะที่ 2 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

โครงการดังกล่าว เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่ 1 ถึงกองทัพภาคที่ 4 และกรมทหารช่าง เข้าดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การก่อสร้างปรับปรุงเป็นไปอย่างเรียบร้อย สามารถ ดำเนินได้เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน