สงขลาลล็อคดาวน์ถึงสิ้นเดือน ‘บ้านหัวเขา’ติดเพิ่ม 107 คน ทั้งจังหวัด 318 คน

27819

สงขลาติดลวดหนามล็อคดาวน์แบบเข้มข้นหลายหมู่บ้าน หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด พบมากสุดในอำเภอสิงหนคร หาดใหญ่ และสะเดา วันนี้ 318 คน

จังหวัดสงขลาตรวจคัดกรอง กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในแต่ละอำเภอ ในโรงงาน ตลาดและในชุมชน และบริษัทต่างๆเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 318 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..


1.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนครและสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน อ.สิงหนคร จำนวน 107 ราย (ต.หัวเขา รายใหม่ 88 ราย ผู้สัมผัส 1 ราย / สัมผัสผู้ป่วย อ.สิงหนคร 18 ราย)
2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง (ซีเวลท์,แปซิฟิก,เมอร์กาโต้,สงขลาแคนนิ่ง,หลีเฮงซีฟู้ด.ไฮไท,ทรอปิคอลแคนนิ่ง,นิสซุย) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 36 ราย (พนักงานรายใหม่ 15 ราย / ผู้สัมผัส 21 ราย)
3.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานโชติวัฒน์อุตสาหกรรมและแคมป์คนงาน และผู้สัมผัส รวมจำนวน 23 ราย (รายใหม่ 19 ราย / ผู้สัมผัส 4 ราย)
4.กลุ่มผู้ป่วยในบริษัทต่างๆ และผู้สัมผัส รวมจำนวน 21 ราย (รายใหม่ 7 ราย / ผู้สัมผัส 14 ราย)
5.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 88 ราย
6.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ จำนวน 43 ราย
(เดินทางมาจากต่างจังหวัดและผู้สัมผัส,ตลาดสดคลองแงะ,ร้านกาแฟ เอสโซ่ปริก,สถานีขนส่งหาดใหญ่,สัมผัสเซนทรัล,เทศบาล ต.บ้านหาร,เทศบาลนครหาดใหญ่,บุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือ กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือ กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิโอ conference

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 318 ราย พบมากสุดในอำเภอสิงหนคร หาดใหญ่ และสะเดา และจากกลุ่มอื่น ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ชุมชน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย รักษาหายกลับบ้าน 230 รายโดยยอดสะสมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ จำนวน 12,662 ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่รับกลับมารักษาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล “สงขลาไม่ทอดทิ้งกัน รับคนสงขลาหลบเริน” จำนวน 1 ราย

สำหรับโครงการหมู่บ้านสีฟ้า เป็นแนวคิดให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ ที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด 19 ไปได้ โดยจะมีการประเมินหลัก ๆ คือ ในหมู่บ้านจะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถ้าเคยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องรักษาหายแล้ว ต้องมีการส่งเสริมการปลูก และใช้สมุนไพรในการรักษาและป้องกันโควิด-19 ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับโควิด-19 มีจุดคัดกรองเข้าออกหมู่บ้าน และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หากเข้าหลักเกณฑ์ และผ่านการประเมินจะได้รับประกาศให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้า มอบธงสีฟ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากมติในที่ประชุมของ ศบค. ปรับ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” หรือ สีแดงเข้ม จาก 13 จังหวัด เพิ่มอีก 16 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด และมีมติให้ขยายเวลา ล็อคดาว ไปอีก 14 วัน และขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการหรือคำสั่งต่างๆ ออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตามจะมีการออกประกาศให้รับทราบต่อไป ในส่วนของการเรียนการสอนจังหวัดสงขลา ให้ขยาย งดการเรียนการสอบแบบออนไซต์ โดยให้ทำการเรียนการสอบแบบออนไลน์ หรือทางไกล ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 และ จากมติ ครม. เรื่องการเยียวยาช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อเยี่ยวยาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกคน คนละ 2,000 บาท นอกจากนี้ในที่ประชุมได้รายงานในเรื่องการสอบครูผู้ช่วย ขณะนี้มีการชลอออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 ส.ค.64