อย. ติดเบรค ไม่ให้ วัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ฉีดเด็กอายุ3ปี จี้ “ไบโอจีนีเทค”ยื่นข้อมูลเพิ่ม

29

คณะกรรมการอาหารและยา ยังไม่อนุญาตใช้วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป เร่งรัด ไบโอจีนีเทค ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ใช้กับเด็กในต่างประเทศ

วันที่ 20 ก.ย. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตนําเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย ได้ยื่นเอกสารกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีน จากเดิมกําหนดไว้ที่ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ อย. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัย และประสิทธิผลของวัคซีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีมติยังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ และขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 3-17 ปีทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้ทาง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด รับทราบ และ ขอให้นําส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ อย. โดยด่วน โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ได้จากประสบการณ์การใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินในเด็กจากประเทศต่างๆ ที่อนุญาต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยเร็วต่อไป