ราชทัณฑ์-กรมธนารักษ์ จับมือใช้ที่ราชพัสดุฝึกอาชีพผู้ต้องขัง

17

“ราชทัณฑ์” จับมือ “กรมธนารักษ์” ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง สร้างโอกาสทำมาหากินหลังพ้นโทษ

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับความร่วมมือการใช้พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมและฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมขังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์และดูแลรักษาของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของกรมธนารักษ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า ปัจจุบันมีที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองและใช้ประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์หลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ทั้งพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ต้องขังที่กำหนดโทษน้อย ได้ทำเกษตรพอเพียง โดยที่กรมราชทัณฑ์ได้วางแผนว่าจะใช้พื้นที่ราชพัสดุใดให้เหมาะสมกับการฝึกอาชีพ เช่น พื้นที่สำหรับการเกษตร พื้นที่สำหรับการฝึกวิชาชีพอุตสาหกรรม ตลอดจนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อดำเนิน “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อฝึกปฏิบัติเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้แก่ผู้ต้องขัง ได้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพได้ภายหลังการพ้นโทษ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเล็งเห็นว่า ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษจากเรือนจำและทัณฑสถานออกไปอาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–๑๙ อันจะเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ กลับมาทำมาหากินภายหลังพ้นโทษ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ยังจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ราชพัสดุในส่วนของการเป็นเรือนจำชั่วคราวสำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ และตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย