อายุตม์ ประกาศ 5 นโยบายราชทัณฑ์ยุคใหม่ ยกระดับชีวิตเจ้าหน้าที่-ผู้ต้องขัง

26

“ราชทัณฑ์” ยุคใหม่ Next Normal “อายุตม์” ประกาศ 5 นโยบาย ปี 65 ยกระดับคุณภาพชีวิต จนท.-ผู้ต้องขัง สร้างโอกาสกลับสู่สังคม ป้องกันทำผิดซ้ำ เปิดช่องร้องทุกข์ตรงถึง “อธิบดี” หวังสกัดทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงแผนการดำเนินนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในปี 2565 ว่า กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จต่อเนื่อง
ทั้งภารกิจด้านการควบคุมดูแลและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชทานต่างๆ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมดังเช่น
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์จะปรับแผนและปรับตัวการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ภายใต้แนวคิด Next Normal “ชีวิตวิถีถัดไป” โดยจะเน้นนโยบาย “ลดความแออัดในเรือนจำ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับสู่สังคม พัฒนาสิทธิผู้ต้องขัง พัฒนาบุคลากร
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แก้ไขปัญหาทุจริตในระบบราชทัณฑ์” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 5 ด้านสำคัญ คือ
1. ด้านการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
2. ด้านการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ
3. ด้านคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
4. ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
5. ด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
นายอายุตม์ กล่าวว่า หลังจากนี้กรมราชทัณฑ์จะปรับสู่การทำงานแบบยุคดิจิทัลและนำเทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น ทั้งการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังผ่านระบบทางไกล รวมถึงการเร่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่นอนของผู้ต้องขังจาก 1.2 ตารางเมตรต่อคน เป็น 1.6 ตารางเมตรต่อคน เพื่อบรรเทาปัญหาความแออัด การดูแลปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เพิ่มกลไกช่วยเหลือและติดตามผู้พ้นโทษอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน (Work-Life Balance) ลดภาระหนี้สิน มีความพอเพียง พอประมาณ ที่สำคัญ คือ ผู้บริหารงานราชทัณฑ์จะต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเกิดขึ้น พร้อมเปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้ที่กระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด
“การขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 5 ด้านนี้ ต้องเริ่มจากการปรับตัวและเข้าใจต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ในเรือนจำที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ถือเป็น Next Normal ชีวิตวิถีต่อไปของชาวราชทัณฑ์” นายอายุตม์ กล่าวปิดท้าย
*************************
18 ตุลาคม 2564
ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ข่าวดังกล่าว