ไอแบงก์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีอะไรในกอไผ่

121

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 นำโดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย นางสาววีณา เดชาชัยนิรันดร์ นายนิพนธ์ ฮะกีมี
พลเอกณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์  นายมนต์ชัย รัตนเสถียร  ดร.พรชัย ฐีระเวช  นายวิทัย รัตนากร และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่ลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือก นางสาวอังคณา สวัสดิ์พูน ที่ปรึกษาธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการธนาคาร แทน นายวิทยา ฉายสุวรรณ ณ ห้องโลตัส
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา