ผลสำรวจ คนไทยภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์

381

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล(SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง การรับรู้ ความภูมิใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของสาธารณชนในความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และค่านิยม 12 ประการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,142 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ  95.1 ระบุรับรู้ต่อ ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่ามากขึ้น

ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 คือร้อยละ 99.2 มีความภูมิใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นในความรักความสามัคคีของคนในชาติ ความจงรักภักดีของคนไทยจะพาชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกสถานการณ์ พบว่า ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 คือ ร้อยละ 99.5 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดในความรักความสามัคคีของคนในชาติ ความจงรักภักดีของคนไทยจะพาชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกสถานการณ์

ที่น่าสนใจคือความพร้อมสนับสนุนในความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 เช่นกันหรือร้อยละ 96.4 ระบุพร้อมค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดว่าบ้านเมืองจะสงบ การเมืองจะไม่วุ่นวายเหมือนในอดีต

ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 ระบุเห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดว่าควรจัดการขั้นเด็ดขาดกับ เว็บไซต์ กลุ่มคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.1 สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานต่างๆ เช่น  สสส. ศูนย์คุณธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น เร่งรณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ต่อเนื่อง เพราะ เป็นเรื่องดี มีประโยชน์ แต่จะลืมละเลยกันไป และเพราะมีคุณธรรมทั้งครบดีต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู ใฝ่หาความรู้ รักษาวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสติรู้ตัว และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การรับรู้ต่อ ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่า

ลำดับที่ การรับรู้ ร้อยละ
1 รับรู้ มากขึ้น 95.1
2 รับรู้เท่าเดิม 4.0
3 รับรู้น้อยลง 0.9
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

ลำดับที่ ความภูมิใจ ร้อยละ
1 ภูมิใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด 99.2
2 ภูมิใจค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ภูมิใจเลย 0.8
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเชื่อมั่นในความรักความสามัคคี ความจงรักภักดีของคนไทยจะพาชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกสถานการณ์

ลำดับที่ ความเชื่อมั่น ร้อยละ
1 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด 99.5
2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เชื่อมั่นเลย 0.5
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความพร้อมสนับสนุนในความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

ลำดับที่ ความพร้อม ร้อยละ
1 พร้อมค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด 96.4
2 พร้อมค่อนข้างน้อย ถึง ไม่พร้อมเลย 3.6
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเชื่อมั่นว่า บ้านเมืองจะสงบ การเมืองจะไม่วุ่นวายเหมือนในอดีต

ลำดับที่ ความเชื่อมั่น ร้อยละ
1 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด 83.7
2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เชื่อมั่นเลย 16.3
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อ การจัดการเด็ดขาดกับ เว็บไซต์ กลุ่มคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ลำดับที่ ความคิดเห็น ร้อยละ
1 เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด 98.6
2 เห็นด้วยค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เห็นด้วยเลย 1.4
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชน สำนักงานต่างๆ เช่น สสส. ศูนย์คุณธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น เร่งรณรงค์ค่านิยม 12 ประการต่อเนื่อง

ลำดับที่ สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ รณรงค์ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการต่อเนื่อง ร้อยละ
1 สนับสนุนค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ให้ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการต่อเนื่อง เพราะ เป็นเรื่องดี มีประโยชน์ แต่จะลืมละเลยกันไป และเพราะมีคุณธรรมทั้งครบดีต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู ใฝ่หาความรู้ รักษาวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสติรู้ตัว และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 91.1
2 สนับสนุน ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่สนับสนุนเลย 8.9
  รวมทั้งสิ้น 100.0

15317820_1185631288170368_5858318263308818257_n 1480497397789 1480496202668