“พระราชกรณียกิจ” กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

666

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พระราชกรณียกิจกับมุสลิมในแผ่นดินไทย” Mtoday ขออนุญาตนํามาเผยแพร่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์

“เมื่อกล่าวมุสลิมในแผ่นดินไทย มีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่มักจะนึกถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล มีสัดส่วนประชากรที่นับถือ