ห้ามขายบุหรี่ฉีกซอง-ห้ามขายเด็กอายุต่ำ 20 เป็นกฎใหม่ทราบแล้วเปลี่ยน

272

วันที่ 5 เม.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยในมาตรา26 ระบุว่าห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมาตรา 39 ห้ามผู้ใดผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร ประเภท บุหรี่ซิกาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ํากว่า20มวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซกาแรต การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ