มหาดไทย ร่วมประชุม ขรก. วางแผนรับมือการเดินทางของปชช.ในช่วงสงกรานต์

42

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พร้อมเตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

วันที่ 31 มี.ค. 65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผวจ.สงขลา น.ส.ดุษฎี พฤกษเศรษฐ หน.สำนักงานจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุม ฯ ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับประเด็นการประชุม เพื่อเพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน 3 ประเด็กหลัก ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง, การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่ ด้านยานพาหนะ และด้านถนนและสภาพแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งยังได้มีการหารือตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เรื่อง การกำหนดวันถนนปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ยังได้ร่วมพิจารณาพิจารณาหารือข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เรื่อง การกำหนดวันถนนปลอดภัยแห่งชาติ ซึ่งในที่ประชุม โดยมอบหมายให้ ปภ. ในฐานะเลขานุการ ศปถ. ไปศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการดำเนินการ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนนต่อไปสำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดได้เริ่มขับเคลื่อนมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน 5 มาตรการที่กำหนดไว้ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2565 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้บูรณาการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน โดยได้มีการวางแผนงานเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

ด้าน นายนิพนธ์ กล่าวว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกของด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามบุคคลในพื้นที่ไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย 100% รวมถึงยังเป็นการลดผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง