โปรดเกล้าฯพระราชทานรัฐธรรมนูญแล้ว

278

เวลา 15:09 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยให้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว