หมายกำหนดการ “เปิดงานเมาลิดกลางฯ” วันนี้

648

วันนี้ วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก โดยมีกำหนดการที่สำคัญดังนี้

๑๖.๐๐ น. กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินขององค์ประธานเปิดงาน ฯ
– เสด็จ ฯ ถึงศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
– นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘
– รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฯ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ รองประธานจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน นายปรีดา เชื่อผู้ดี ประธานฝ่ายพิธีการรับเสด็จ เฝ้าฯ รับเสด็จ
– เสด็จฯ เข้าสู่ที่ประทับภายในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) ประทับพระราชอาสน์ บนเวที
– นายเสน่ห์ ลังเด๋ง ประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืออนุสรณ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ ศักราช ๑๔๓๘
– รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายมูฮัมมัด หะยีมูซอ ผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรี รุ่นประชาชนชายในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)
– นายมานิต ทองแสง รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้ความหมายภาษาไทย
(ใช้เวลาประมาณ ๔ นาที)
– นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กราบบังคมทูลชีวประวัติ ของบรมศาสดามูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยสังเขป (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)
– รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิก รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร เลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ทั้งสถานเอกอัครราชฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ภาครัฐ และเอกชน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ และเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ตามลำดับ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ภาครัฐ และเอกชนเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
– พระราชทานโล่เกียรติคุณ ตามลำดับ (จำนวน ๑๒๕ ราย)
– พระราชทานพระราชดำรัส (เมื่อ พระราชดำรัส จบ/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
– นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นำกล่าวขอพร (กล่าวดุอาอ์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ
– นายอับดุลเราะห์มาน เยนา ประธานฝ่ายพิธีการศาสนา อ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณศาสดามูฮำมัด เป็นภาษาอาหรับ พร้อมการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆ (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)
– **** (เมื่อถึงบทสวดขอพร ทุกคนในห้องประชุมยืนขึ้น / ทรงยืน และทรงยกพระหัตถ์ตามจุฬาราชมนตรี ใช้เวลาประมาณ ๓ นาที) ***
– เสด็จฯ ออกจากที่ประทับ ไปยังบริเวณจัดงานนิทรรศการ
– เสด็จพระราชดำเนินกลับ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)