ผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เยือนมัสยิด 300 ปี จ.ปัตตานี

808

โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.ท.ชินวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Shawky Ibrahim Abdel-Karim Allam ผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางศาสนา และได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

โดยการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และประเทศไทย ตลอดจนการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีการพูดคุยหารือ และรับฟังการนำเสนอใน 2 ประเด็น คือ นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Dr.Shawky Ibrahim Abdel-Karim Allam ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนในการต้อนรับเป็นพิเศษ และรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ารัฐบาลไทย และทุกหน่วยงานได้ทุ่มเท และพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ต่อจากนั้น ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พร้อมคณะ ได้เดินทางเยือนมัสยิด ที่มีอายุ กว่า 300 ปี ซึ่งเป็นชุมชนที่ พี่น้องไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีนายเศวต เพรชนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ ในนามของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

โดยนายเศวต เพรชนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคณะได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมวิถีชุมชน สังคมแห่งพหุวัฒนะธรรม ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนที่ประชาชนกรในพื้นที่ตำบล มีความหลากหลายทางศาสนา โดยมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 3 หมู่บ้าน และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 3 แห่ง และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกทรายขาว จำนวน 1 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นชุมชนที่ประชากรในพื้นที่มีความรู้รักสามัคคี พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นตำบลแห่งสันติสุข ที่ประชากรสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคีกลมเกลียว ภายใต้ความหลากหลายทางวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ กระผมในนามของทุกภาคส่วนของอำเภอขอต้อนรับท่านผู้ตัดสินทางศาสนาอิสลามของทางอียิปต์ และคณะ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง