“วิษณุ” ต้อนรับคณะตัวแทนจุฬาราชมนตรี มอบประกาศนียบัตรให้ผู้นำรุ่นใหม่

101

“วิษณุ เครืองาม” เป็นตัวแทนนายกฯ ต้อนรับ คณะตัวแทนจากจุฬาราชมนตรี และ มอบประกาศนียบัตรให้ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร”พัฒนาภาวะความรู้ผู้นำศาสนายุคใหม่” ย้ำ”ผู้นำต้องมีความรู้ คู่คุณธรรม”

วันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. ที่ ตึกสันติไมตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ต้อนรับคณะจากสำนักจุฬาราชมนตรี และ นักศึกษาจากสถาบันพัฒนาผู้นำ สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อมอบประกาศนียบัตรและกล่าวโอวาทแก่ผู้ผ่านอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาผู้นำอิสลาม นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโอกาสนี้นายวิษณุ กล่าวโอวาทและมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่า ในนามของนายกรัฐมนตรี มีความยินดีและชื่นชมผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร”พัฒนาความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” 2 รุ่น ประจำปี 2565 ได้แก่ 1. หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ (รุ่น5) และ 2. หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ (รุ่น 2)ซึ่งทั้งสองหลักสูตร ถือเป็นการอบรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการสร้างจิตสำนึก ธำรงมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม ที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการอบรมในแขนงวิชาการต่าง ๆ เป็นการจัดกระบวนการในการบริหารองค์ความรู้ตามหลักวิชาการเพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำว่า การจะเป็นผู้นำนอกจากจะใช้ความรู้ที่มีอยู่แต่เดิม ยังต้องมีการฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มเติม

ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ การรู้จักสังคมที่ต้องการสันติสุข รวมทั้งบทบาทของศาสนาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรม เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลาย ดังนั้นผู้นำจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักที่จะนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเชื่อว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค อันเป็นประโยชน์

ขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโครงการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของศาสนาอิสลาม ซึ่งจะช่วยยกระดับคนให้สามารถเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้เพียบพร้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร ชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดีสถาบันพัฒนาผู้นำ สำนักจุฬาราชมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกๆมิติของบุคลากรในสังคมมุสลิม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บุคคลหลากหลายสาขา หลายวิชาชีพที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้แก่ สื่อ นักธุรกิจ ครู-อาจารย์ อีหม่าม ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทุกแขนงในสังคมซึ่งแน่นอนว่าภาระกิจของผู้ผ่านหลักสูตรดังกล่าวนี้ ก็จะกลับเข้าสู่องค์กร หรือชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทย และมีพันธกิจที่สำคัญนั้นคือ “การพัฒนาสังคมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และนวัตกรรมต่างๆ ให้สังคม ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป