ขั้นตอนอีกนาน!สปท.ผ่านกฎหมายลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเหลือ 5 ปี

652

ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่างกฏหมาย ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว  ขั้นตอนต่อไป ต้องส่งไปยัง ครม. สนช. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้
1.แก้ไขให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุกสามปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2.กำนัน มาจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นสมัคร แล้วให้ราษฎรเลือกวิธีลับ มีวาระคราวละห้าปี
3.กำนัน ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะครบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
4.ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งไปจนกว่าอายุครบหกสิบ เว้นแต่พ้นด้วยเหตุอื่น และหากมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ให้อยู่คราวละห้าปี