“มนัญญา” เปิดงาน ฉลองครบรอบ50ปี กวก. งัดงานวิจัยพืช กระตุ้นเศรษฐกิจ

48

“มนัญญา” นำทัพ กรมวิชาการเกษตร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉลองครบรอบ 50 ปี กวก. เผยแพร่ผลงานวิจัยตลอด 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมาย หวังกระตุ้นศก.ด้วยงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิต

วันที่ 3 พ.ย.2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ( กวก.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมว่า การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก และ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถผลิตพืชได้อย่างถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ประกอบการทั้งระดับชุมชนและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดระบบการผลิตแบบครบวงจรและยั่งยืน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากการพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดทำแปลงสาธิตพันธุ์พืชไร่ พืชสวน พันธุ์ดีและพันธุ์ใหม่ รวม 20 ชนิดพืช กว่า 61 พันธุ์ การสาธิตเทคโนโลยีการผลิตที่สมัยใหม่ เช่น ระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง การใช้เครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลม และการใช้โดรนป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การใช้สารชีวภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร รวมทั้งยังจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มากกว่า 50 หน่วยงานร่วมให้บริการด้านปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช สารปรับปรุงดิน สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับแบบเฮลิคอปเตอร์ โดรนเพื่อการเกษตร การติดตั้งระบบน้ำ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ผ้าฝ้ายตากฟ้า เป็นต้น  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกษตรกรที่มาร่วมชมงานนอกจากจะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรแล้ว ยังสามารถรับบริการคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ภายในงานได้อีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช  และแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผลทั้งนี้ รมช.มนัญญา และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมปล่อยขบวนรถกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ปฏิบัติการฟื้นฟูสวนไม้ผลและพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกรภายหลังประสบอุทกภัย ร่วมกับผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ตำบลบึงเสนาท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วย.