รัฐบาล คาด!! ออกโฉนดที่ดินบูโด-สุไหงปาดีให้ประชาชนครบภายในเดือนก.ย.นี้

92

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล คาด ออกโฉนดที่ดินบูโด-สุไหงปาดีให้ประชาชนครบภายในเดือนก.ย.นี้ ยันสนับสนุนอาชีพการประมงรอบอ่าวปัตตานี

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รายงานผลการขับเคลื่อนงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา เน้นวางรากฐานการศึกษา จัดระบบแก้ไขปัญหา และเพิ่มมูลค่าการลงทุน โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ยกระดับการเรียนภาษาไทย และการรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ประสาน
การบริการและการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้”(One – Stop – Service) เพื่อบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เข้าถึงบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินรอบอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี ซึ่งปัจจุบันออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรรวม 7,824 แปลง และคาดว่าภายในเดือนกันยายน จะสามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรทุกรายจำนวน 15,750 แปลง และสนับสนุนอาชีพการประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี พัฒนาและฟื้นฟูสภาพอ่าวปัตตานี โดยประสานงานกับกรมเจ้าท่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมศึกษา และจัดทำโครงการขุดลอก พัฒนา และอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

Cr. innnews