“พิพัฒน์”มอบนโยบาย กรมการจัดหางาน ตั้งเป้าจ้างแรงงาน พัฒนาทักษะ1 ล.อัตรา

26

“พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายกรมการจัดหางาน ตั้งเป้าจ้างงานและพัฒนาทักษะแรงงาน 1 ล้านอัตรา

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีงานทำ และรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่ (Up – Skill for More Earn) พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชน เชื่อมโยงข้อมูลกำลังแรงงาน และความต้องการจ้างงาน เพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืนของตลาดแรงงาน ควบคู่การขยายตลาด สร้างโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ตลอดจนคุ้มครองแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ยังกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาดนายพิพัฒน์ ยังกล่าวหลังการมอบนโยบายว่า ในปีนี้กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายให้เกิดการจ้างงาน 1 ล้านอัตรา และวางแผนจัดงาน Job-Up Skill Thailand Expo เพื่อให้คนหางานทุกสาขาอาชีพและนายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานได้พบกันโดยตรง สร้างโอกาสมีงานทำ และการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในทุกภาคของประเทศไทย“กระทรวงแรงงานจะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชน หากพบปัญหา อุปสรรคใดๆ ผมพร้อมเข้าไปสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเชื่อมั่นว่าบุคลากรของกรมการจัดหางานจะร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายที่ให้ไว้ เพื่อให้กระทรวงแรงงานก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าวด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำ มุ่งขยายตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานกับแรงงานไทย ผลักดันการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ควบคู่ไปกับให้ความคุ้มครองแรงงานไทย รวมถึงการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างชาติ นั้น กรมการจัดหางานพร้อมรับนโยบายและข้อสั่งการนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย