ศาลรธน.ประกาศเขตคุมเข้ม สถานที่ วันชี้ชะตา “ศักดิ์สยาม-พิธา” เสี่ยงไม่ปลอดภัย

52

ศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศเขตคุมเข้ม วันชี้ชะตา “ศักดิ์สยาม-พิธา” รวม 3 คดีดัง หลังฝ่ายมั่นคงแจ้งเตือนอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น กำหนดให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องคดีเท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดี

วันที่ 16 ม.ค.2567 ศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.)ออกประกาศ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1.เรื่องพิจารณาที่ 8/2566 ในวันพุธที่ 17 ม.ค.2567 คดีกล่าวหานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ กรณียังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

2.เรื่องพิจารณาที่ 23/2566 ในวันพุธ ที่ 24 ม.ค.2567 คดีกล่าวหา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่า สมาชิกภาพ สส.ของนายพิธา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

3.เรื่องพิจารณาที่ 18/2566 ในวันพุธ ที่ 31 ม.ค.2567 คดีกล่าวหา นายพิธา และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ประกอบกับ หน่วยงานทางความมั่นคง ได้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าอาจมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ดังนี้

(1) กำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ ผู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น อยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าว และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน

(2) จะประกาศกำหนดอาณาบริเวณหรือพื้นที่ ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่อไป ดังนี้

(2.1) ในวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 23.59 นาฬิกา สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 8/2566

(2.2) ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงเวลา 23.59 นาฬิกา สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 23/2566