“ยธ.-ดีเอสไอ” ลงนามMOU ร่วมมือปฏิบัติงาน ป้องกัน การทำผิดคดีพิเศษ

33

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน การกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ และการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และพันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนและปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องร่วมกันนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริง อันจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดีความ”พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า “กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานร่วมกันในหลายภารกิจ ทั้งการร่วมปฏิบัติการตรวจค้นและการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ และคาดหวังว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การอำนวยความยุติธรรม และการดำเนินคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสาธารณชน และบรรลุเป้าหมายในการอำนวยความยุติธรรมต่อไป” ทั้งนี้ ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน และหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างต่อเนื่อง