ยื่นถอดถอน’เสรี ล้ำประเสริฐ’กับ9 กอจ.ปทุม ลงมติขัดฟัตวาจุฬาฯ รอกก.กลางชี้ชะตา อึ้งมีรูปขึ้นโฟสเตอร์หาเสียง นายกอบจ.ปทุม

1351

ยื่นถอดถอน’เสรี ล้ำประเสริฐ’กับ9 กอจ.ปทุม ขัดฟัตวาจุฬาฯ สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ รอกก.กลางอิสลามชี้ชะตา อึ้งมัสยิดสร้าง 2 วันเสร็จ ระบุมีรูปขึนโปสเตอร์หาเสียง นายกอบจ.ปทุมธานีด้วย

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายมะหะหมัด มะหะหมัด ชาวอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอให้ดำเนินการถอดถอนนายเสรี ล้ำประเสริฐ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี และกอจ. รวม 9 คน ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งตามความในมาตรา ๗ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

กล่าวคือ เมื่อปี 2560 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี ได้มีมติอนุญาตให้จัดตั้งมัสยิดอัลฮุสนา ต.บางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บนที่ดินวากัฟให้เป็นโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งผิดจากฟัตวา ที่1/2550 และหนังสือรับรองมติที่ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2550 เรื่องการนำที่ดินที่ได้วะกัฟ(อุทิศ)ให้โรงเรียนสอนศาสนาไปสร้างมัสยิด ซึ่งลงนามโดยนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ลงวันที่ 12 กันยายน 2550

ทั้งนี้ ในการลงมติดังกล่าว มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เข้าร่วมประชุม 21 คน มีผู้คัดค้าน 6 คน ลงมติเห็นชอบ 16 คน ต่อมามีผู้เสียชีวิต 6 คน เหลือผู้ลงมติ จำนวน 9 คน ซึ่งทั้ง 9 คน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีในชุดปัจจุบัน ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า เป็นบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 2540 จึงขอให้คณะกรรมการกลางฯตรวจสอบข้อเท็จจริงและถอดถอนทั้ง 9 คน ออกจากตำแหน่ง

หลังได้รับหนังสือร้องเรียน ที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ได้เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯขึ้นมาตรวจสอบ โดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีนายอาลี คาน รองเลขาธิการกอท. เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้นัดสอบปากคำทั้ง 2 ฝ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รอส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลางฯ ลงมติต่อไป

เป็นที่น่าสังเกตว่า มัสยิดอัลฮุสนา ได้ยื่นขอก่อสร้างกับองค์การบริส่วนตำบลในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ได้แจ้งว่า การก่อสร้างได้แล้วเสร็จแล้ว ซึ่งแสดงว่า ตัวมัสยิดไม่มีจริง ในตอนที่ขออนุญาต แต่ใช้อาคารเรียนที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2530 แล้วเสร็จปี 2534 เป็นมัสยิด มีการตั้งสังเกตว่า การอนุมัติมัสยิดอัลฮุสนา เพื่อเพิ่มเสียงอิหม่ามในการเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือไม่

สำหรับนายเสรี ล้ำประเสริฐ กอจ.ปทุมธานี ชุดที่แล้ว ลงมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหนงกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แต่มีผู้ร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ กระทขรวงมหาดไทยไม่ได้ประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา ทำให้กอจ.ปทุมธานีขาดโอกาส ล่าสุดนายชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานี ได้นำรูปขึ้นบนโฟสเตอร์หาเสียงด้วย เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากมุสลิมในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งการนำบุคคลที่ถูกร้องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดมาสร้างคะแนนนิยมไม่รู้ว่า จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานี