ประมวลภาพงาน 111 ปีเล่นขานตำนานเมืองเบตง ย้อนยุคสู่อดีตอันสวยงาม

264

จบลงไปด้วยความประทับใจ งาน “111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” งานที่จำลองเมืองย้อนยุคสู่บรรยากาศแห่งอดีตเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเบตงที่ผ่านมา ระยะเวลากว่า 100 ปี ณ บริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม

การจัดงาน “111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” เพื่อย้อนรำลึกถึงสถานที่หรือเรื่องราวดีๆ ในอดีต ที่อยู่ในความทรงจำของคนเบตง ซึ่งปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้หาดูได้ยาก โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ต่างพาครอบครัวเข้าชมเมืองจำลองในแบบย้อนยุค และถ่ายภาพประทับใจเป็นระลึก โดยการก่อตั้งและพัฒนาเมืองเบตง แรกเริ่ม ชาวไทยมลายูและชาวไทย เป็นกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต่อมาในปี 2443 ได้มีกลุ่มคนจีนเข้ามา ในห้วงนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ มีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน ร้านค้าเกิดขึ้น จึงทำให้ในพื้นที่เกิดความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม และของดีแต่ละกลุ่ม และประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และต่อมาได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญเติบโตตามลำดับ โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเบตงที่ผ่านมา ระยะเวลากว่า 100 ปี เป็นการย้อนรำลึกถึง สถานที่ หรือเรื่องราวดีๆ ที่อยู่ในความทรงจำของคนเบตง ที่ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือหาดูได้ยาก
อำเภอเบตง แรกเริ่มชื่อว่าตำบลยะรม ตั้งอยู่บ้านฮางุส หมู่ที่ 1 ตำบลเบตง แบ่งออกเป็น 6 ตำบล รวมกับพื้นที่รัฐเปรัคบางส่วน ต่อมาปี 2442 จากผลการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายู เป็นเหตุให้พื้นที่บางส่วนของรัฐเปรัค ถูกตัดออกจากอำเภอยะรม จึงทำให้เหลือ 2 ตำบล คือ ตำบลเบตง และตำบลยะรม ต่อมาปี 2473 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอยะรม เป็นอำเภอเบตง ในสมัยพระพิชิตบัญชาการ เป็นนายอำเภอ และได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรเบตง ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2524 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ณ บริเวณถนนสุขยางค์ สมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนทร์ นายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 36 ปี และได้แบ่งพื้นที่เขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเบตง ตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลยะรม ตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลธารน้ำทิพย์ ตามลำดับ

เบตง มีนายอำเภอทำหน้าที่ปกครองบัญชาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46 ท่าน โดยมีพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก ในช่วงรัตนโกสินทร์ ศก.131 และปัจจุบัน นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตงคนปัจจุบัน ลำดับที่ 46