8 องค์กรมุสลิมแถลงสร้างสันติสุขเดือนรอมฎอน

125

20 พ.ค ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ร่วมกับผู้นำศาสนา 8 องค์กร ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา,สภาอูลามาอฺฟาฎอนีย์ดารุสลาม, สมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้,สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมมุสลิมภราดรภาพ ร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “รวมพลัง สร้างสันติสุข” เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) 1438

ในนามคณะผู้นำศาสนา กล่าวว่า ทุกองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา สภาอุลามาอฺฟาฏอนีย์ดารุสสลามมูลนิธิ, สถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชมรมตาดีกาปัตตานี และชมรมมุสลิมภราดรภาพ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลัง สร้างสันติสุข” เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ซึ่งผู้นำศาสนาทุกองค์กรจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เชิญชวนพี่น้องมุสลิมให้ปฏิบัติศาสนากิจด้วยความศรัทธา ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุข ทั้งปวง ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด โดยคาดหวังให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และกระแสตอบรับอย่างกว้างขวาง ทำให้ถนนสายรอมฎอนในปีนี้ เป็นเส้นทางที่บริสุทธิ์ เพื่อมุ่งสู่ปลายทางแห่งสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป