นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ กระตุ้นสตรีมุสลิมพัฒนาตนเอง

381

 

นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ กระตุ้นสตรีมุสลิมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างครอบครัว สังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การเลือกตั้งนายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ที่สำนักงานสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  มีตัวแทนสตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม หลังจากนางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ คนเดิม ครบวาระการดำรงตำแหน่ง บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดย นางซาเราะห์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนสมาชิกสตรีมุสลิมภาคใต้ 14 จังหวัด ลงมติเป็นเอกฉันทน์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้อีกสมัย เป็นสมัยที่ 2  มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี   โดยไม่มีผู้สมัครแข่งขัน 


นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้คนใหม่ กล่าวว่า  ในวาระการทำงานสมัยที่ 1 ได้ทำงานให้สตรีมุสลิม ลุกขึ้นมารับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ในอดีตสตรีมุสลิมมีความรู้ความสามารถ แต่ไม่เปิดตัวออกมา  แต่ในขณะนี้สตรีมุสลิมมีความกล้า เปิดตัวออกมาแต่อยู่ในครรลองวิถีของชาวอิสลาม 

หลังจากรับตำแหน่ง จะวางยุทธศาสตร์เชิงลึก ลงพื้นที่ไปพัฒนาสตรีมุสลิมระดับฐานราก ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้มาร่วมกิจกรรม ของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้  ได้รับรู้บทบาทและมีส่วนร่วมกับสังคม  มีรายได้นำไปเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัว   มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติของเราให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ด้วยมือของสตรีอิสลาม


  “ฝากถึงสมาชิกสตรีมุสลิมว่า การจากที่สตรีของเราลุกขึ้นมา  มีพื้นที่ยืนด้วยความสง่าผ่าเผย ขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน พร้อมทำงานกับสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ พัฒนาสังคม ครอบครัว เป็นแบบเบ้าหลอมที่ดี เพื่อให้ครอบครัว การดำรงชีวิตของลูกหลานของเรา เดินไปในแนวทางที่ถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”


 นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้คนใหม่ กล่าวว่า  สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  ปี 2560 จัดฝึกอบรม หลักสูตรโภชนาการ แก่กลุ่มสตรี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2560 จะส่งเสริมโครงการให้เกิดในเครือข่ายสตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ต่อไป เพื่อสร้างกลุ่มสตรีมุสลิมให้มีความเข้มแข็ง   โดยสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย  ที่มีสมาคมสตรีมุสลิมทั้ง 4 ภาค ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมทั่วประเทศ

Cr.konkorn.com