ลูกเห็บตกที่ยะหา จ.ยะลา

166

วันที่ 1 ก.ค.60 เมือเวลา 18:00 น. เย็นวันนี้ได้เกิดฝนลูกเห็บ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดนานๆครั้ง เด็กๆได้วิ่งเก็บอย่างสนุกสนาน เกิดพื้นทีบ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา