รอเคลียร์!กอท.ตั้งกก.ไกล่เกลี่ยศึก “กอ.ปทุมธานี”-ไม่พิจารณาถอดถอนปธ.ภูเก็ต

285

วันที่ 4 ก.ค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(กอท.)ประจำเดือน โดยในช่วงบ่ายได้มีการพิจารณาการยื่นถอดถอนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี(กอ.ปทุมธานี) จากกรณีที่กอ.ปทุมจำนวนหนึ่ง ยื่นถอดถอนกอ.ปทุมฯ 6 คน จากที่ได้ยื่นต่อศาลให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายของกอ.ปทุมธานี ซึ่งทำให้เสื่อมเสียต่อองค์กร ขณะทีกอ.ปทุมธานี 6 คนที่ยื่นถอดถอนกอ.ปทุมฯ 15 คน ข้อหาใช้จ่ายไม่โปร่งใส

ในเบื้องต้น ที่ประชุมกอท. ได้มีมติรับเรื่องทั้ง 2 ฝ่ายไว้พิจารณา ต่อมาได้มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ให้ตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยมีอ.อับดลฮากีม วันแอเลาะห์ เป็นประธาน มีกำหนด 30 วัน

เมื่อที่การตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ได้มีกรรมการกลางฯ บางคนเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องรับเรื่องไว้พิจารณา จึงยกเลิกมติการรับเรื่องถอดถอนไว้พิจารณา

ขณะเดียวกันืได้มีวาระกาพิจารณาการยื่นถอดถอนนายโกมล ดุมลักษณ์ จากประธานกอ.ภูเก็ต แต่นายโกมล ได้ลาออกจากตำแหน่ง กับผู้ว่าฯภูเก็ตที่ประชุมจึงไม่มีการพิจารณา