เยาวชนนราฯ 300 คนร่วมค่ายสานใจ สมานฉันท์ สร้างสันติสุข” ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม-สิ่งแวดล้อม

129

นางฟาตีเมาะ สามุยามา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ค่ายสานใจ สมานฉันท์ สร้างสันติสุข” ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม จัดโดยชมรมเยาวชน ในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ มีข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ที่บริเวณสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ บ้านมะยูง หมู่ที่ 5 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะจ.นราธิวาส ซึ่งกิจกรรมได้ร่วมกันปล่อยลูกปลา ปลาบ้า จำนวน 5 หมื่นตัว และปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ต้นตะเคียน มะฮอกกะนี ละไม ไม้กฤษณา รวมประมาณ 800 กล้า ตลอดแนวสระน้ำ ซึ่งอยู่ในเนื้อที่เทือกเขาบูโด เทือกเขาที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ จ.นราธิวาส