สุรินทร์ เปิดแหลงท่องเที่ยวเชิงเกษตร

91

สุรินทร์ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรับลมหนาว ชมทุ่งทานตะวัน…และแปลงผักปลอดสารพิษ
ที่แปลงผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ม.6 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

นายวิโรจน์ อักษรดี นายอำเภอสังขะ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยชีวิตชมทุ่งทานตะวัน จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยชีวิต) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน โดยฃอส่งเสริมให้ประชาชนฃปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกด้านการทำการเกษตร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สำหรับแปลงปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจานดังกล่าว ชาวบ้านแบกจานได้รวมกลุ่มกันเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ บนพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่รกร้างว่างเปล่า ด้วยการปลูกผักหลากหลายชนิด อาทิ ผักกาด คะน้า ต้นหอม ผักบุ้ง แตงกวา ข้าวโพด ฯลฯ ด้วยการแบ่งพื้นที่กันครัวเรือนละ 2 งาน ในพื้นที่ 16 ไร่ ก่อนจะนำผลผลิตวางจำหน่ายสองข้างทางถนนสายสุรินทร์-สังขะ และบางส่วนนำไปส่งจำหน่ายยังตลาดสดเทศบาลสังขะ ด้วยการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใส่โอ่งน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งสูงจากพื้นด้วยการรองท่อซีเมนต์อีก 3 ชั้น เพื่อกักเก็บน้ำ ในการใช้รดแปลงผักที่ตั้งเรียงรายกันจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ขณะที่ทุ่งทานตะวัน กำลังออกดอกสวยงาม พบว่ามีประชาชนแวะจอดรถเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย

นายวิโรจน์ อักษรดี นายอำเภอสังขะ กล่าวว่า แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของชาวบ้านแบกจานแห่งนี้ ได้มีการทำมานานหลายปีแล้ว ปีนี้จึงอยากให้มีมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวด้วย มหาวิทยาลัยชีวิต จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะทำไร่ทานตะวันควบคู่ไปเพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้ามาชมและซื้อผักปลอดสารพิษกลับไปรับประทาน ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะยึดแนวทางนี้ในการดำเนินการต่อไปในทุกๆ ปี

Cr.innnews.