Set Zero พาคนกลับบ้านปลดพันธนาการ 1,900 คน “คืนคนดี สู่สังคม”

136

เมื่อ 23 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการจัดกิจกรรม Set Zero โครงการพาคนกลับบ้าน “คืนคนดี สู่สังคม” ในพื้นที่ จว.ย.ล. ณ หอประชุม ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จว.ยะลา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนมาก

พล.ท.ปิยวัฒน์. นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงกิจกรรม คืนคนดี สู่สังคม ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ดำเนินจัดขึ้นภายใต้โครงการพาคนกลับบ้านนั้น ก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้หลงผิด ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องผู้หลงผิดสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยทางจังหวัดนราธิวาสเองมีจำนวนทั้งสิ้น 2,099 คน ปัจจุบันพี่น้องส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกระบวนการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้พี่น้องที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข และในโอกาสนี้ ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จัดกิจกรรมส่งคนเหล่านี้กลับคืนสู่ครอบครัวอันเป็นที่รัก เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต

สำหรับในวันนี้ได้มีการบรรยายการดำเนินงาน ของโครงการในภาพรวมจากผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา ร่วมถึงได้มีการมอบบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับการปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายให้แก่ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,924 คนด้วย

ด้านนายยูกิปลี ราเซ๊ะ ประธานพาคนกลับบ้าน อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ได้กล่าวขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 และส่วนราชการทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรม คืนคนดีสู่สังคมขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านทุกคนมีความรู้สึกยินดี และปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และขอคำมั่นสัญญาว่า จะช่วยเหลือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และพร้อมที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการพาคนกลับบ้าน ให้ผู้เห็นต่างจากรัฐได้กลับมาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป