ฮุจยาตไทยเดินทางไปมักกะห์คึกคัก!กรมการปกครองจัดเต็ม ไอแบงก์ร่วมดุอาว์ส่ง

105

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 04.45 น. ที่ผ่านมา กรมการปกครอง ได้จัดให้มี “พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560” โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษดา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีอำนวยพร ฯ พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนกรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) อาจารย์ ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ท่ามกลางบรรดาญาติพี่น้องผู้แสวงบุญที่มาร่วมส่งผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ