ทหาร-ชาวบ้าน 3 จ.ภาคใต้บริจาคสิ่งของเพื่อพี่น้องสกลนคร

73

วันที่ 5  สิงหาคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ร่วมกับชาวบ้านจ.ชานแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อพี่น้งชาวสกลนคร ขนส่งโดยเครื่อง c130 ถึงจ.สกลนคร เมื้อเวลา เวลา16.00 น.และทำการมอบของและลงพื้นที่เยื่ยมชาวบ้านสกลนคร