ครม.ตั้งกรรมการสภาการศึกษา “ดร.วินัย ดะห์ลัน” ติดโผด้วย

230

วันที่ 12 กันยายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน 28 คน/รูป ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน นายอรรถการ ตฤษณารังสี
2. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
3. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
4. กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
4.1 พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
4.2 พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
5. กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
6. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น นายปานชัย สิงห์สัจเทพ
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.1 ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานนท์ ด้านการศึกษา
7.2 นายสุภกร บัวสาย ด้านการศึกษา
7.3 รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี ด้านการศึกษา
7.4 นายกิตติศักดิ์ มังคละคีรี ด้านกฎหมาย
7.5 นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ด้านกฎหมาย
7.6 นายอำนาจ บัวศิริ ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
7.7 นางจรวยพร ธรณินทร์ ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
8. รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์ ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผล การศึกษา
9. ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา และการวัด และประเมินผล การศึกษา
10. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และบริการ
11. นายนนทวัฒน์ สุขผล ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
12. นายบดินทร์ อูนากูล ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
13. นายสุกิจ อุทินทุ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
14. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
15. ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
16. นายธาดา เศวตศิลา ด้านสื่อสารมวลชน
17. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ด้านการเมืองการปกครอง
18. รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. พลเอก พหล สง่าเนตร ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
21. นายกิติ มาดิลกโกวิท ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป