สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก-เยาวชน 500 คนจาก 40 ชาติร่วมแข่งที่ภูเก็ต

162

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11  ที่ จ.ภูเก็ต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560  โดยมีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จาก 46 ประเทศ รวม 500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และนางดวงใจ ฉลองรัฐ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา เฝ้า ฯ รับเสด็จฯ  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย  จากนั้นทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารดวงชนก  โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานกรรมการมูลนิธิ สอวน. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร  รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา และนางสุชาดา สมิทจิต ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย  เสด็จเข้าห้องดวงชนกแกรนด์บอลรูม
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกการแข่งขัน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการแข่งขัน ฯ  ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 11 ความว่า

“ในนามของประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์
ผู้ควบคุมทีมจากทั่วโลกนับว่าเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์จากทุกระดับทั้งอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ
เกือบ 50 ประเทศ อันเป็นเวทีการแข่งขันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำคะแนนสูง
จากทั่วโลก  ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
อันจะมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ  การที่ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้
สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสาขานี้ กระตุ้นให้คนของเรามีความสนใจในด้านดาราศาสตร์และ
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย”

หลังจากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ  โดยมี รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทูลเกล้าฯ ถวายรูปภาพ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์
ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ จำนวน 4 ชุด และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

        รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม  ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการแข่งขันว่า การจัด
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2502 ในสาขาคณิตศาสตร์ หลังจากนั้น
ได้จัดการแข่งขันในวิชาฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ตามลำดับ   ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศครั้งแรกในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงให้การสนับสนุน ในปัจจุบันประเทศไทยส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันครบทุกสาขาวิชา  และยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในวาระสำคัญๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้านายในราชวงศ์จักรีหลายครั้ง และในครั้งนี้ ในปี 2560 ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้การแข่งขันมีทั้งภาคทฤษฎี
ภาควิเคราะห์ข้อมูล และภาคสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้า โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ และการใช้
โดมท้องฟ้าจำลอง รวมทั้งการแข่งขันประเภททีม โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศต่าง ๆ  46 ประเทศ ๆ ละไม่เกิน 5 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมประเทศละไม่เกิน 2 คน ประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ประเทศอาร์มีเนีย ,บังกลาเทศ , เบลารุส , บราซิล ,บัลแกเรีย , แคนาดา ,จีน,โคลัมเบีย , โครเอเชีย , ไซปรัส ,
เช็กเกีย , เอสโตเนีย ,จอร์เจีย , กรีซ , ฮังการี ,อินเดีย , อินโดนีเซีย , อิหร่าน , จอร์แดน , คาซัคสถาน , ลาว ,
คีร์กีซสถาน , ลิทัวเนีย ,มาเลเซีย , มาลี , เม็กซิโก,เนปาล , ปากีสถาน , ฟิลิปปินส์ , โปแลนด์ , โปรตุเกส ,กาตาร์ , โรมาเนีย , รัสเซีย , เซอร์เบีย , สิงคโปร์ , สโลวาเกีย , สโลวีเนีย , เกาหลีใต้ , ศรีลังกา , ยูเครน , สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ , สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา , เวียดนาม , และไทย เป็นต้น

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูงทางปัญญาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนโน้มน้าวให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเยาวชนจากนานาประเทศ นับเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ และนักวิชาการ ยังให้ความสนใจจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดาราศาสตร์ในสถานศึกษามากอีกด้วย สำหรับตัวแทนนักเรียนไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย  นายภานุพงศ์ พุ่มพวง  และนายวริท วิจิตรวรศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ , นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม , นายภูมิรพี พิศุทธ์สิทธิ์  และนางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง