กระตุ้นพลังหญิง พลังสู่การเปลี่ยนแปลง

55

สมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิมฯ กระตุ้นผู้หญิงให้เรียนรู้ รวมตัวเพื่อสร้างพลัง ขณะที่มีเสียงสะท้อนจากสตรีมุสลิม เรียกร้องเรื่องความเท่าเทียม และการศึกษา

สมาพันธ์สมาคมสตรีแห่งประเทศไทยได้จัดเสวนาเรื่อ สตรีมุสลิม พลังแห่งการพัฒนา มีผู้ร่วมเสวนา อ.วัลภา นีละไพจิตร นายกสมาพันธ์ สมาคมสตรีมุสลิม ประะเทศไทย คุณดาวดวงใจ ปาลาเล รองนายกสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิม ประเทศไทย คุณซาเราะ ยิ่งกุลเชา นายกสมาคม 14 จังหวัดภาคใต้/นายกสมาคมสตรีมุสลิมนครศรีธรรมราช คุณฮูวัยดิยะห์ พิศสุวรรณ อูเซ็ง รองเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิม ประเทศไทย ดร.เกดแก้ว เจ้ะโส้ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ และ

อ.อารียา งามมานะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคอีสาน โดยมีสตรีมุสลิมแม่หม้ายจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจากทั่วประเทศ เข้าร่วมนับพันคน ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นตรงกันว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม ที่ผ่านมาผู้หญิงได้ไม่ได้ใช้พลัง ขาดการรวมกลุ่ม รวมถึงถูกครอบครัวตีกรอบ บางครั้งอ้างหลักศาสนาที่ไม่ถูกต้อง และประสบปัญหามากมาย ถูกสามีทำร้าย ถูกทอดทิ้ง ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลลูก ทำให้ลูกขาดการศึกษา ขาดการดูแล องค์กรสตรีที่เข้ามา บางครั้งประสบปัญหาการเข้าถึงเพื่อแก้ปัญหา เพราะติดขัดที่สามีไม่ยินยอมให้เข้าไปดูแลด้วย

“การกระตุ้นเกิดการรวมตัวกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้วยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม” อย่างไรก็ตาม มีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมเสวนาในหลากหลายความต้องการ สตรีอีสาน ต้องการการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม เพราะที่ผ่านมามักถูกมองข้ามจากการดูแลช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน รวมทั้งการได้รับสิทธิ์เดินทางไปทำฮัจย์ ขณะที่สตรีภาคใต้ที่เป็นหญิงหม้าย ยังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาสำหรับบุตร ด้วยภาระที่ต้องดูแลบุตรไม่มีเวลาทำงานหาเงิน ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในหลายพื้นที่

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2559