MTODAY Vol. 70 ปรากฏการณ์ “ตูน” ตำนานผู้เสียสละ

47


บทบรรณาธิการ
เลือกตั้ง กอจ. ต้องสะอาด

วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นวันสำคัญของพี่น้องมุสลิมไทย เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด แม้จะมีอิหม่ามเป็นคนเลือกก็ตาม แต่มีผลผูกพันถึงมุสลิมทั่วประเทศด้วย

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. บริหารองค์กรอิสลาม 2540 กำหนดให้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยการเลือกของอิหม่ามและคณะกรรมกรกลางอิสลามแห่งประเทศ โดยการเลือกของ กอจ. จังหวัดละ 1 คน ไปทำหน้าที่

หน้าที่ของ กอจ. คือการบริหารองค์กรอิสลาม อาทิ มัสยิด การจัดให้มีการคัดเลือกและถอดอิหม่ามและกรรมการมัสยิด การดูแลเรื่องซะกาต
และสังคมสงเคราะห์ เรื่องฮาลาล เรื่องการศึกษาอิสลาม

กอจ.ไม่มีเงินเดือนแต่มีเบี้ยประชุม ไม่มีรายได้ชัดเจน ส่วนใหญ่มาจากการตรวสอบฮาลาล

กอจ.แต่เดิมเป็นตำแหน่งของคนมีความรู้ ต่อมาได้มีคนในวิชาชีพต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ การเข้ามาของนักการเมือง ทำให้การคัดสรรมีปัญหา เพราะแม้จะเป็นเรื่องศาสนา แต่มีการนำวิธีการของการเมืองมาใช้

มีการซื้อเสียง การติดสินบน การโจมตีใส่ร้ายในหลายจังหวัด สร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมมุสลิม ที่คนเหล่านี้ไม่ได้ใช้หลักศาสนาในการทำงาน

เมื่อเข้าไปก็มีปัญหาในการบริหารงาน

เป็นส่วนหนึ่งของความไม่ดี แต่ความดีก็มีให้เห็นในหลายจังหวัดเช่นกัน

ตำแหน่งกอจ.แม้ไม่มีงบประมาณ ไม่มีอำนาจการบริหาร คนที่จะเข้ามาจึงจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องหลายภาคส่วนจะทำให้สามารถดึงงบประมาณเข้ามาดูแลสังคมมุสลิมได้

ดีและเก่ง หายาก แต่ก็ต้องเลือกเฟ้นกันให้ได้

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการบริหาร

กดอ่านลิ้งก์ไฟล์ pdf เต็มฉบับ : Mtoday V.70