ปธ.กอจ.ภูเก็ตจับมือสมาพันธุ์นศ.ต้านยิวยึดเยรูซาเล็ม เน้นเคลื่อนไหวสันติ

67

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานอิสลามภูเก็ต /กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/นายกสมาพันธ์องค์กรนักศึกอิสลามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อเป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่องการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมและวัฒธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาศึกษาในจังหวัดภูเก็ตช่วยสอดส่องดูแลผู้ที่จะมาสร้างปัญหาและสร้างความวุ่นวายและสร้างสถานการณ์โดย ด.ต.ดร.โกมลฯได้แจ้งเบอร์โทรศัพย์ให้แก่นักศึกษา

ประเด็นสำคัญ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตได้ ประชุมหารือแนวทางการ เคลื่อนไหวของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตและนักศึกษา กรณีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวมุสลิมทั่วโลกนักศึกษาและคณะครูอจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอคัดค้านและประณามการกระ ทำของสหรัฐอเมริกาจะประกาศและสนับสนุนให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเพราะเยรูซาเล็มเป็นเมืองของนานาชาติ ซึ่งศาสนิกของทั้งสามศาสนาคือคริสต์ อิสลามและยูดาย มีสิทธิ์ร่วมกัน องค์กรนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ตเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดต่อชีวิต ทรัพย์สินสิทธิมนุษยชน และคุณค่าความเป็นมนุษย์ของชาวปาเลสไตน์ จากการประชุมเห็นควรประสานให้ทำความเข้า ใจกับกลุ่มนักศึกษาชาวมุสลิมในพื้น ให้เคลื่อนไหวโดยสงบ และอยู่ในกรอบ ของกฎหมาย เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะ กระทบความสัมพันธ์ระหว่งประเทศได้ และอาจจะกระทบต่อภาพ ลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยรวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมได้ การเคลื่อนไหว เพื่อจะแสดงพลังต่อต้าน ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นสามารถทำได้แต่ขอให้พี่น้องทุกๆคนเคลื่่อนไหวด้วยความสงบให้อยู่ในกรอบของกฏหมายด้วย