ลงทะเบียนไปฮัจย์แค่ 6,600 คน ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 15 มกราคม

754

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ได้ออกประกาศ เมื่อ 5 มกราคม 2561 ขยายเวลาการลงทะเบียนไปฮัจย์ ระบุว่า กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอส่งข่าวให้พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทราบ ดังนี้
1. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแสดงความจำนงไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2561 (ฮ.ศ.1439) ทั้งที่ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ หรือผ่านสำนักทะเบียนอำเภอก็ตาม และได้ชำระเงินประกันการเดินทางงวดแรก จำนวน 18,000 บาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้ไปติดต่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านประสงค์จะใช้บริการ เพื่อชำระเงินค่าประกันการเดินทาง งวดที่ 2 จำนวน 58,000 บาท ในระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2561
2. ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถไปลงทะเบียน (เพิ่มเติม) ได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2561 ตามวันและเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งทำได้เป็น 2 กรณี
2.1 กรณีที่เดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วขึ้นไป ไปแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ เจ้าหน้าที่จะสอบถามและบันทึกข้อมูลความประสงค์ต่างๆ ลงในระบบทะเบียน หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับใบแจ้งให้ไปชำระเงินค่าประกันการเดินทาง จำนวน 18,000 บาท ให้ท่านรีบไปติดต่อชำระเงินจำนวนดังกล่าวกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามโดยเร็ว
2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ แซะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอำเภอประจำตำบล ไปลงทะเบียนแทน ให้ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงแบบแจ้งความจำนงลงทะเบียน พร้อมระบุตัวผู้จะรับมอบฉันทะ ลงชื่อทั้งผู้มอบ ผู้รับมอบ และพยาน 2 คน แล้วมอบแบบแจ้งความจำนงและรูปถ่าย พร้อมเงินจำนวน 18,000 บาท ให้กับผู้รับมอบฉันทะไปลงทะเบียนแทนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องไปดำเนินการลงทะเบียนที่อำเภอภายในเวลาที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับใบแจ้งให้ไปชำระเงิน จำนวน 18,000 บาทเหมือนกรณีแรก ให้ผู้รับมอบฉันทะรีบไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามโดยเร็ว
– ผู้ที่ลงทะเบียน (เพิ่มเติม) ทั้ง 2 กรณีนี้ หลังจากชำระเงิน จำนวน 18,000 บาทที่ธนาคารเรียบร้อย จะสามารถไปชำระค่าประกันการเดินทางงวดที่ 2 จำนวน 58,000 บาทผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ตนประสงค์จะใช้บริการได้ตั้งแต่วันถัดไป และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องชำระค่าประกันการเดินทางงวดที่ 2 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 นี้
– สำนักเลขาธิการฯ ขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการบริหารจัดการเพื่อจัดส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการดำเนินการมากมายหลายขั้นตอน ทั้งที่กำหนดโดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย และโดยรัฐบาลไทย ประกอบกับในปีนี้ การประกอบพิธีฮัจย์จะขยับมาเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณ 10 วัน ดังนั้น แม้ว่าการลงทะเบียน (เพิ่มเติม) ครั้งนี้ อาจจะมีผู้แจ้งความจำนงไม่ถึงจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากซาอุดีก็ตาม สำนักเลขาธิการ ก็จะไม่เปิดให้มีการลงทะเบียนอีก เว้นแต่โควตาเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และโควตา ศอ.บต.เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทะเบียนไปฮัจย์ ในปีฮ.ศ.1439 ตัวเลขล่าสุดประมาณ 6,600 คน จากโควต้า 13,000 คน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของโควต้า