มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยไฟไหม้

116

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ นำโดย สก.ประสิทธิ์ รักสบาม มอบเงิยนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ เขตบางกะปิ

วันที่ 24 กรกฎาคม 61 เวลา 10.30 น. กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีเลขาธิการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ(นายประสิทธิ์ รักสลาม) นายอนันต์ ต่ายหลี คณะกรรมการกองทุนซะกาต นายเดชา โหวตมงคล อนุกรรมการกองทุนซะกาต์และผูอำนวยการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ นายพิษณุ รักษาชาติ ได้นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย 1 ราย นาง วิไลวรรณ วงศ์ส้มจีน บ้านเลขที่ 17 ซ.ศรีนครินทร7์ เขตบางกะปิ โดยมีผอ.เขตบางกะปิ นางชมจิตร พงษ์เสมา หน.ฝ่ายพัฒน์ หน.ฝ่ายศึกษา และประธานชุมชนลำสาลี นางวนิดา นาคนาวา ให้การต้อนรับ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยม