น้ำยังท่วมถนนหลวง 23 แห่งยังผ่านไม่ได้ เช็คเลย

130
ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย กรมทางหลวง CallCenter 1586 ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เส้นทางหลวงที่มีปัญหาน้ำท่วม ประจำวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น.
มีรายละเอียด มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 6 จังหวัด  จำนวน 44 สายทาง  (จำนวนรวม 73 แห่ง  ผ่านได้ 50 แห่ง ผ่านไม่ได้ 23 แห่ง)
เรียน อธิบดี รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ทุกสำนัก ทุกกอง ทุกสำนักงานทางหลวง  แขวงทางหลวง
พื้นที่จังหวัด ลำดับ ทาง ชื่อสายทาง/ สภาพการจราจร แขวงทางหลวง
ที่ถูกน้ำท่วม สายทาง หลวง เส้นทางเลี่ยง ผ่านได้ ผ่านไม่ได้ โทรศัพท์
ภาคใต้
1. ยะลา
1 4060 กะรุบี – ต๊ะโล๊ะหะลอ ท้องที่อำเภอรามัน กม.ที่ 27
ระดับน้ำสูง 10 ซม. ไม่มีสายทางทดแทน
/ ยะลา
089-653-7110
2. ตรัง
2 4 ตรัง – เขาพับผ้า ท้องที่อำเภอเมืองตรัง
กม.ที่ 1113 – 1114  ระดับน้ำสูง 10-30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ ตรัง
08-1397-8461
3 419 ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ท้องที่อำเภอเมืองตรัง
กม.ที่ 21  ระดับน้ำสูง 30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ ตรัง
08-6743-2512
4 4045 บางรัก – ควนขัน ท้องที่อำเภอเมืองตรัง
กม.ที่ 4 – 5 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
/ ตรัง
08-6743-2512
5 4236 ถนนแพรก – ลำนาว ท้องที่อำเภอห้วยยอด กม.ที่ 11
ระดับน้ำสูง 120 ซม.ไม่มีสายทางทดแทน
/ กระบี่
081-676-0645
6 4258 บ้านซา – ควนชัน ท้องที่อำเภอห้วยยอด
กม.ที่ 10 – 11 ระดับน้ำขาเข้าสูง 100 ซม.
ไม่มีสายทางทดแทน
/ กระบี่
081-676-0645
7 4269 คลองมวน – คลองโกง ท้องที่อำเภอรัษฎา
กม.ที่ 19 – 21  ระดับน้ำสูง 40 ซม.
ใช้ทาง อบจ. สาย แยกตลาดชม – ควนเมา แทน
/ ตรัง
09-5201-3640
8 4347 ตลาดฉุ้น – บ้านซา ท้องที่อำเภอห้วยยอด กม.ที่ 1 – 2
ระดับน้ำสูง 100 ซม. ไม่มีสายทางทดแทน
/ ตรัง
08-6277-8476
3.พัทลุง
9 4 เขาพับผ้า – พัทลุง ท้องที่อำเภอศรีนครินทร์
กม.ที่ 1154-1156 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ พัทลุง
08-1968-4504
10 41 ไม้เสียบ – สี่แยกโพธิ์ทอง ท้องที่อำเภอควนขนุน
กม.ที่ 366 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ พัทลุง
081-478-3095
11 สี่แยกโพธิ์ทอง-พัทลุง ท้องที่อำเภอควนขนุน
กม.ที่ 368-374 ป็นแห่งๆ  ระดับน้ำสูง 15-40 ซม.
โดยให้วิ่งสวนทางแทน
/ พัทลุง
081-478-3095
12 4018 ไม้เสียบ – หัวถนน ท้องที่อำเภอป่าพะยอม
กม.ที่ 26 – 31 เป็นแห่ง ระดับน้ำสูง 15-30 ซม.
/ พัทลุง
081-969-4962
13 4047 ลำปำ – พัทลุง ท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง
กม.ที่ 1-3 และกม.5-6 ระดับน้ำสูง 10-15 ซม.
/ พัทลุง
081-478-3095
14 4048 สี่แยกช่องโก – ทุ่งข่า ท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง
กม.ที่ 3 -4  ระดับน้ำสูง 15-20 ซม.
/ พัทลุง
081-478-3095
15 4163 ควนดินสอ – เขาปู่ ท้องที่อำเภอศรีนครินทร์
กม.ที่ 4 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ พัทลุง
08-1986-4504
16 เขาปู่ – ป่าพะยอม ท้องที่อำเภอป่าพะยอม
กม.ที่ 50 – 51  ระดับน้ำสูง 30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ พัทลุง
081-969-4962
4.นครศรีธรรมราช
17 41 ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ท้องที่อำเภอทุ่งสง
กม.ที่ 295 – 296  ระดับน้ำสูง 50 ซม.
ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
18 ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ท้องที่อำเภอทุ่งสง
กม.ที่ 300-301  ระดับน้ำสูง 50 ซม.
ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
19 ร่อนพิบูลย์  – ไม้เสียบ ท้องที่อำเภอชะอวด
กม.ที่ 334 – 336  ระดับน้ำสูง 30-70 ซม.
ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
20 401 เขาหัวช้าง – สิชล ท้องที่อำเภอสิชล
กม.ที่ 215 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-9729-7874
21 สิชล – ท่าแพ ท้องที่อำเภอท่าศาลา กม.ที่ 258 – 259
และ กม.275-280 เป็นแห่ง ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-1895-6209
22 สิชล – ท่าแพ ท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
กม.ที่ 238 – 243 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-1895-6209
23 403 เสาธง – สวนผัก ท้องที่อำเภอร่อนพิบูลย์
กม.ที่ 22 – 32  ระดับน้ำสูง 10-50 ซม.
ให้วิ่งสวนเลนแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
24 ทุ่งสง – กะปาง ท้องที่อำเภอทุ่งสง
กม.ที่ 55 ระดับน้ำสูง 70 ซม.
ไม่มีสายทางทดแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
25 ทุ่งสง – กะปาง ท้องที่อำเภอทุ่งสง
กม.ที่ 59 – 60 ระดับน้ำสูง 60 ซม.
ให้วิ่งสวนเลนแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
26 นครศรีธรรมราช – เสาธง ท้องที่อำเภอพระพรหม
กม.ที่ 2 และกม.8 – 9 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-1895-5418
27 นครศรีธรรมราช – เสาธง ท้องที่อำเภอพระพรหม
กม.ที่ 10-13 ระดับน้ำสูง 80 ซม.
ไม่มีสายทางทดแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
28 4014 คลองเหลง – ขนอม ท้องที่อำเภอขนอม
กม.ที่ 0 – 1 และ 8-10 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-9729-7874
29 4015 เขาธง – ฉวาง ท้องที่อำเภอฉวาง
กม.ที่ 45 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
30 เขาธง – ฉวาง ท้องที่อำเภอช้างกลาง
กม.ที่ 44 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
31 บ้านตาล – เขาธง ท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
กม.ที่ 0 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-2811-3819
32 บ้านตาล – เขาธง ท้องที่อำเภอลานสกา
กม.ที่ 9-15  เป็นแห่ง ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-2811-3819
33 4018 ทุ่งโป๊ะ – ไม้เสียบ ท้องที่อำเภอชะอวด
กม.ที่ 8-11  ระดับน้ำสูง 70 ซม.
ไม่มีสายทางทดแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
34 4103 เบญจม – จังหูน ท้องที่อำเภอพระพรหม
กม.ที่ 22-23 และกม.30 – 32 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-1895-5418
35 4110 ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ ท้องที่อำเภอทุ่งสง
กม.ที่ 2 – 7  เป็นแห่ง ระดับน้ำสูง 10 -30 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
36 4151 กุมแป – ควนหนองหงส์ ท้องที่อำเภอจุฬาภรณ์
กม.ที่ 24 – 25  ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
37 4165 ชะอวด – บ้านตูล ท้องที่อำเภอชะอวด กม.ที่ 0 – 1
ระดับน้ำสูง 70 ซม.ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
38 4186 โรงเหล็ก – ห้วยพาน ท้องที่อำเภอนบพิตำ
กม.ที่ 14 – 14  สะพานขาด ไม่มีสายทางทดแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-1870-1936
39 4238 ไม้หลา – ลานสกา ท้องที่อำเภอร่อนพิบูลย์ กม.ที่ 0 – 2
ระดับน้ำสูง 60 ซม. ไม่มีสายทางทดแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 1
08-2811-3819
40 4305 ทุ่งสง – จำปา ท้องที่อำเภอทุ่งสง
กม.ที่ 8 – 9  สะพานขาด ไม่มีสายทางทดแทน
/ นครศรีธรรมราชที่ 2
089-289-3849
5.สุราษฎร์ธานี
41 41 ท่าโรงช้าง – ท่าชี ท้องที่อำเภอพุนพิน
กม.ที่ 185 – 186  ระดับน้ำสูง 50 ซม.
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
42 ป่าเว – ท่าโรงช้าง ท้องที่อำเภอไชยา
กม.ที่ 131 – 133  ระดับสูง 30-50 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ สุราษฎร์ธานี
086-944-0194
43 สวนสมบูรณ์ – ป่าเว ท้องที่อำเภอท่าชนะ
กม.ที่ 96 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
/ สุราษฎร์ธานี
085-478-7418
44 สวนสมบูรณ์ – ป่าเว ท้องที่อำเภอท่าชนะ
กม.ที่ 116 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
/ สุราษฎร์ธานี
085-478-7418
45 สวนสมบูรณ์ – ป่าเว ท้องที่อำเภอท่าชนะ กม.ที่ 109 – 110  ระดับน้ำสูง 40 ซม.ไม่มีสายทางทดแทน / สุราษฎร์ธานี
085-478-7418
46 44 ทรัพย์ทวี – หินโงก ท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
กม.ที่ 121-125 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
47 401 บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
กม.ที่ 176 – 178 ระดับน้ำสูง 40 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
48 บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
กม.ที่ 183-184 ระดับน้ำสูง 40 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
49 420 วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ท้องที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
กม.ที่ 1 – 2 ระดับน้ำสูง 40 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
50 4009 บางใหญ่ – นาสาร ท้องที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
กม.ที่ 4, กม.7,และกม.9 ระดับน้ำสูง 10-30 ซม.
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
51 4011 เชิงสมอ – พุมเรียง ท้องที่อำเภอไชยา
กม.ที่ 0 – 1 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
/ สุราษฎร์ธานี
086-944-0194
52 4112 สวนแตง – ไชยา ท้องที่อำเภอท่าชนะ
กม.ที่ 41 – 42 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ สุราษฎร์ธานี
085-478-7418
53 4114 สมอทอง – ชายทะเล ท้องที่อำเภอท่าชนะ
กม.ที่ 4 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ สุราษฎร์ธานี
085-478-7418
54 4142 บ้านใน – บ้านโฉ ท้องที่อำเภอดอนสัก
กม.ที่ 7 – 8  ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
55 บ้านใน – บ้านโฉ ท้องที่อำเภอดอนสัก
กม.ที่ 21 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
56 4143 ซอยสิบ – บ้านกรูด ท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
กม.ที่ 24-29 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40-70 ซม.
ใช้ ทล.4010,ทล.44, ทล.4009 แทน
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
57 4169 ทางรอบเกาะสมุย ท้องที่อำเภอเกาะสมุย
กม.ที่13-16 เป็นแห่งๆ และกม.22
ระดับน้ำสูง 30 ซม. ผ่านได้ไม่สะดวก
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
58 ทางรอบเกาะสมุย ท้องที่อำเภอเกาะสมุย
กม.ที่ 28-30 เป็นแห่งๆ
ระดับน้ำสูง 30-40 ซม. ผ่านได้ไม่สะดวก
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
59 ทางรอบเกาะสมุย ท้องที่อำเภอเกาะสมุย
กม.ที่ 31-39 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50-120 ซม.
ไม่มีสายทางทดแทน
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
60 4117 เขาหมอน – บ้านพ่วง ท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
กม.ที่ 7 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ สุราษฎร์ธานีที่ 2
077-276-900
61 4262 บางน้ำจืด – ตะกุกเหนือ ท้องที่อำเภอท่าฉาง
กม.ที่ 12 – 14 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ สุราษฎร์ธานี
081-4777-002
6.ชุมพร
62 4 พ่อตาหินช้าง – วังครก ท้องที่อำเภอท่าแซะ
กม.ที่ 443 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
63 วังครก – เสียบญวณ ท้องที่อำเภอท่าแซะ
กม.ที่ 478 – 479 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
64 วังครก – เสียบญวณ ท้องที่อำเภอเมืองชุมพร
กม.ที่ 484 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
65 41 ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ท้องที่อำเภอหลังสวน
กม.ที่ 61 – 62 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
66 4006 ราชกรูด  –  วังตะกอ ท้องที่อำเภอพะโต๊ะ
กม.ที่ 29 – 30  คันทางสไลด์
ไม่มีเส้นทางทดแทน
/ ระนอง
089-8206892
67 ราชกรูด  –  วังตะกอ ท้องที่อำเภอพะโต๊ะ
กม.ที่ 26-29เป็นแห่งๆ  ดินสไลด์ปิดทับคันทาง
ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
/ ระนอง
089-8206892
68 ราชกรูด  –  วังตะกอ ท้องที่อำเภอพะโต๊ะ  กม.ที่ 28-29  น้ำท่วม ระดับน้ำสูง 170 ซม. ไม่มีเส้นทางเลี่ยง / ระนอง
089-8206892
69 ราชกรูด  –  วังตะกอ ท้องที่อำเภอพะโต๊ะ
กม.ที่ 32 – 33  น้ำท่วม ระดับน้ำสูง 150 ซม.
ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
/ ระนอง
089-8206892
70 วังตะกอ – หลังสวน ท้องที่อำเภอหลังสวน
กม.ที่ 68 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
71 4134 หลังสวน – ละแม ท้องที่อำเภอละแม
กม.ที่ 20 – 21 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
72 หลังสวน – ละแม ท้องที่อำเภอหลังสวน
กม.ที่ 0 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
73 หลังสวน – ละแม ท้องที่อำเภอหลังสวน
กม.ที่ 6-8 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
/ ชุมพร
089-9087220
6 73 44 50 23