“วันทหารผ่านศึก” ร่วมรำลึกถึงทหารมุสลิมที่ได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทย

916

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร่วมกับมูลนิธิเพืาอศูนย์กลางฯ ทำพิธีทางอิสลาม ในวันวันทหารผ่านศึก เพื่อทำบุญให้ทหารมุสลิมที่เสียชีวิต

วันที่ 27 มกราคม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานรำลึกถึง ทหารผ่านศึกมุสลิม ที่เสียชีวิตและยังมีชีวิต โดยมีศ.ดร.พล.ท.สมชาย วิรุฬหผล เป็นประธาน มีพิธีทางศาสนา โดยอ.ชาฟีอี นภากร อิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อศูนย์กลางฯ นำกล่าวดุอาว์ขอพรให้กับผู้ล่วงลับและผู้ที่ยังมีชีวิต

พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า การจัดงานวันหารผ่านศึก เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูวีรกรรมของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องเอกราขของประเทศให้ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีการทำพิธีทางศาสนา ทั้งพุทธ อิสลาม และคริสต์

ศ.พล.ท.สมชาย วิรุฬหผล กล่าวว่า การจัดงานวันทหารผ่านศึกในพิธีทางศาสนาอิสลาม เป็นการรำลึกและดุอาว์ให้กับทหารมุสลิมที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อปกป้องรักษาชาติบ้านเมือง ในการศึกสงครามและเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ

“พี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากได้มีบทบาทในการรักษาอธิปไตยของชาติ ร่วมต่อสู้ป้องกันประเทศ เสียสละเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ ด้วยจิตใจที่รักและหวงแหนชาติบ้านเมือง และอยู่น่วมกับพี่น้องชาวไทยที่ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมอย่างปรองดอง สมานฉันท์ โดยมีจิตยึดเหนี่ยวเดียวกัน คือการเป็นพลเมืองไทยที่มความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นเอกองค์ศาสนูปถัมป์ภพ พระองค์ทรงห่วงใยชาวมุสลิม ทรงเยี่ยมเยียน และมีโครงการพระราชดำริให้ความช่วยเหลือ และมีความเข้าใจในบทบัญญัติทางศาสนา ได้พระราชทานแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นยุทธศาสตร์ของทางราชการ ทรงมีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อชาวไทยมุสลิม ในการสวรคตของพระองค์ท่านชาวไทยมุสลิมจึงรู้สึกเสียใจอย่างสูงสุด และขอร่วมไว้อาลัยเช่นเดียวกับพี่น้องชาวไทยทุกคน และเป็นความปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ดำเนินตามปณิธาน”

เนื่องในวันทหารผ่านศึก ขอให้พี่น้องชาวไทยได้รำลึกถึงบุญคุณของหทารผ่านศึก ที่ได้รักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา และขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมได้ขอดุอาว์ให้ทหรผ่านศึกมุสลิมผู้ล่วงลับขอให้สถิตย์ในสวรรค์ของพระองค์ชั่วนิรันดร์

อ.ชาฟีอี นภากร ทำพิธีทางศาสนาอิสลาม
สามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ
พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผอ.องค์การทหารผ่านศึก
เหล่าบรรดาทหารผ่านศึก