สมาร์ทผู้นำ!เปิดอบรมผู้นำอิสลาม สร้างคนรุ่นใหม่ “บุคลิกสง่า รู้ศาสนา ทันโลก”

380
คัมภีร์ ดิษฐากรณ์

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้นำอิสลามหลักสูตรแรกในกลางเดือนเมษายน 2560 เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ เป็นกรรมการมัสยิด มีอายุไม่เกิน 55 ปี จบด้านศาสนาระดับซานาวี เป็นต้นจากทั่วประเทศเข้าอบรม รุ่นแรกกำหนด 40 คน

การอบรมใช้เวลา 10 วัน ใช้สถานที่อบรมและพักที่ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพมหานคร

“การอบรมเพื่อสร้างบุคลิคผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่ ให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ที่หลากหลาย ทั้งความรู้ด้านศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้ง ความรู้ระหว่างประเทศ โดยกำลังเชิญบุคคลที่มีความรู้ มีชือเสียงมาร่วมฝึกอบรม อาทิ ดร.สุรินร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ดร.ปกรณ์ ปรียากร อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุคคลผู้เชี่ยวชาญอื่น ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม” ผอ.สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม กล่าว

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ซึ่งกำลังประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประกาศนียบัตร ได้รับการรองรองตามกฎหมาย และสามารถนำไปโอนเมื่อเข้าเรียนระดับปริญญาโทได้ และผู้ผ่านการอบรม จะต้องทำรายงานเพื่อจะยกระดับเข้าสู่การอบรมในระดับสูงต่อไป

“เป็นความต้องการของจุฬาราชมนตรี ที่ต้องการพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่ให้มีความรู้ไม่เพียงในด้านศาสนา แต่รู้ศาสตร์ต่างๆ และมีบุคลิคภาพที่ดี และสามารถสร้างคุตะห์ดีๆ นำไปสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมต่อไป” นายคัมภีร์ กล่าว