เตรียมจัดใหญ่ 12 ปีม.นราธิวาสราชนครินทร์

164
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอารีย์ ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา มาร่วมงานกว่า 500 คน รวมทั้งชมนิทรรศการจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาส เต็มรูปแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และได้บังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
จากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นวันครบรอบปีในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในปี 2560 นี้ เป็นวันครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 12 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ศุนย์ราชการ) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชดำริ” ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมงานวิจัย และนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันจรวจน้ำ แข่งขันโต้วาที แข่งขันการตอบปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย
ปชส.นราธิวาส