ทหาร-ปอเนาะร่วมรื้อบ้านชาวบ้านกระทบน้ำท่วม หาที่สร้างใหม่

259

เมื่อวันที่๔ม.ค.๖๐ฉก.นย.ทร.๓๒ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.๖บากง, ผู้นำศาสนา, ผช.ผู้ใหญ่บ้านชรบ ประชาชนและนักเรียนของสถาบันปอเนาะอัลฟูรกอนดำเนินการรื้อบ้านของนางสะปีเยาะเจะหะ บ้านเลขที่๑๐๕/๑ม.๖ บ.บากง ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะจ.นราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและยากจน ในการดำเนินการรื้อบ้านดังกล่าวมีวัสดุที่สามรถนำไปใช้ในการปลูกสร้างาบางส่วน จากนัืนได้จัดเตรียมพื้นทีเพื่อดำเนินการปลูกสร้างต่อไป ผลการปฎิับัตรเจ้าหน้่าที่ทหารฉก.นย.ทร.32 ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ชรบ.และนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟุรกอน มีความตั้งใจจริงจะช่วยเหลือนางสะปีเยาะ เจะฮะและ ครอบครัวเนื่องจากครอบครัวดังกล่าวเปฺ็นผู้เสียสละ.ในการทำงานให้กับชุมชนมาโดยตลอด