ไม่ทำสังคมเสียหาย! จุฬาฯตอบกอ.อิสลามฯชายแดนใต้ขอผ่อนผัน’ละหมาดวันศุกร์’

12265

จุฬาราชมนตรี ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชกสารจังหวัด 5 จังหวัดและสมาคมจันทร์เสี้ยงการแพทย์แล้ว เห็นควรให้อดทนและปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีไปก่อน ยืนยันว่า เป็นประกาศที่เป็นไปตามหลักศาสนา ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคม

จุฬาราชมนตรี ได้ตอบหนังสือกรณีที่สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด ขอผ่อนคลายกฎการปิดมัสยิดให้สามารถละหมาดวันศุกร์ อ้างมีชาวบ้านเรียกร้องนั้น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน ตอบกลับประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ ระบุว่า จุฬาราชมนตรีรับทราบข้อร้องเรียนและตระหนักถึงความจำเป็นในการประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นข้อบัญญัติภาคบังคับ(วาญิบ) แต่การผ่อนผันมาตรการใดๆอันจะมีผลต่อการควบคุมการระบิดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) จำเป็นจะต้องจะต้องพิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จุฬาราชมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชกสารจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด อีกทั้งได้หารือกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ประกาศฯ และมาตรการต่างๆของสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นไปจามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกประการ โดยมีเจตนารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมทุกภาคส่วน
‘จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัด ได้ชี้แจงให้พี่น้องมุสลิมมีความอดทนต่อสถานการณ์การที่เกิดขึ้น และปฏิบัติตามมาตรการตามประกาศของจุฬาราชมนตรีต่อไปก่อน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเรียกร้องขอผ่อนผันการประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม จะเกิดขึ้นในเร็ววัน และดุอา ต่อเอกองค์อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ให้ดลบันดาบให้ภัยบะลาฮ์ ครั้งนี้ ผ่านพ้นไปโดยเร็ว เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ได้อน่างครบถ้วนสมบูรณ์ปลอดภัยต่อไป