5อิหม่ามรุมประณาม ผู้บริหารชั่วคราว ‘ต้นสน’ ตัดต้นไม้ใหญ่-สงสัยอยากใช้เงิน

1203

5 อิหม่าม ซึ่งประกอบด้วยนายเสถียรภาพ สุขสำราญ อิหม่ามมัสยิดกุฎีหลวง นายเสนีย์ อากาหนี่ อิหม่ามมัสยิดเจริญพาศน์ นายโชคชัย อาดัมอาลีอิหม่ามมัสยิดดิลฟัลลาห์ นายสรรเพช็ชร ช่วงรัศมี อิหม่ามมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม นายกุลามอะลี อบอชัตร์ อิหม่ามมัสยิดอัลฮุดา ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ ในนามพี่น้องมุสลิมที่มีบรรพชนฝัง ณ สุสานมัสยิดต้นสน ระบุว่า

ตามที่คณะกรรมการรักษาการประจำมัสยิดต้นสน ได้ประสานงานให้สำนักงานสวนสาธารณะ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณรอบสุสานฝังศพของมัสยิดต้นสน โดยเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563นั้น

สุสานฝังศพประจำมัสยิดต้นสนเป็นสุสานเก่าแก่มีความเป็นมาสืบขึ้นไปตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นสุสานฝังร่างบุคคลสำคัญๆหลายท่านที่มีคุณูปการค่อแผ่นดินไทย อาทิ เจ้าพระยาจักรี(หมุด) พระยาจุฬาราชมนตรีรวม 9 ท่าน รวมถึงเจ้าจอมในพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์จักรีหลายรัชกาล เป็นพื้นที่สีเขียวที่รวมไว้ด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่นานาชนิด ช่วยส่งเสริมให้พื้นที่สุสานมีความร่วมรื่น และเอื้อประโยชน์ร่มเงากับพี่น้องมุสลิมที่เข้าไปรำลึกถึงบรรพบุรุษในวาระต่างๆ

พี่น้องมุสลิมที่มีบรรพชนฝัง ณ สุสานมัสยิดต้นสน มีความคับข้องใจต่อการกระทำดังกล่าว โดยไม่เข้าใจต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคณะกรรมการรักษาการประจำมัสยิดต้นสน ที่ต้องกาารตัดต้นไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงาเหลือไว้แต่ตอ ซึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทราบประกอบการขอรับบริการตัดต้นไม้ บริเวณรอบสุสานฝังศพกระนั้น คณะกรรมการรักษาการมัสยิดต้นสนมิได้นพาต่อข้อท้วงติงของผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ที่ไม่เห็นด้วย กับการตัดต้นไม้ใหญ่ทุกต้นที่ระดับ 3 เมตร (เหลือแต่ตอ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นไม้ใหญ่ทีมีอายุหลายปี และเป้นการตัดที่ผิดหลัะกของรุกขกร

ด้วยช่วงประมาณ 5 เดือนที่คณะกรรมการระกษาการประจำมัสยิดต้นสน เตรียมกรพทำดังกล่าว น่าจะเพียงพอสำหรับการแจ้งให้พี่น้องมุสลิมผู้มีส่วนได้เสียในการใช้พื้นที่ได้รับรู้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการหารือร่วมกันในการหาแนวทางที่เป็นไปได้ เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรตัดสินใจดำเนินการของคณะกรรมการรักษาการประจำมัสยิดต้นสน นอกจากไม่เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีส่วนได้เสียในการใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว อาจเป็นช่องนำไปสู่การบั่นทอนบรรยากาศแห่งมิตรภาพฉันพี่น้องที่สืบมาแต่อดีตกาล

อิหม่ามญะมาอัตตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้และพี่น้องมุสลิมผู้มีบรรพชนฝัง ณ สุสานมัสยิดต้นสน ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการรักษาการประจำมัสยิดต้นสน ตามข้อเท็จจริงข้างต้น และขอให้ยุติการกระทำและล้มเลิกเจตนารมณ์ทำลายสภาพความเป็นพื้นที่สีเขียวของสุสานฝังศพ ทั้งนี้ เพื่อผดุงไวซึ่งมิตรไมตรีที่มายืนนาน

ด้านคณะกรรมการรักษาการมัสยิดต้นใน ชี้แจงว่า การตัดไม้เพื่อความปลอดภัย ที่จะสร้างความเสยหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการปรับภูมิทัศน์รอบๆสุสาน ที่เป็นมัสยิดเก่าแก่ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมาก