มนัญญาลุย!ดันยาง ผลิตอุปกรณ์จราจร ดันราคายางสูง70%

177

รมช.มนัญญา” ดันฝันเกษตรกรยางพาราเป็นจริง ยกมาตรฐานน้ำยางสู่อุปกรณ์จราจร เพิ่มรายได้ 70%
.
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
โดยกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ริเริ่มที่สำคัญ ซึ่งหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้ประกาศรับซื้อน้ำยางในโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ราคายางดีขึ้นถึง 5 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ทำให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยการบูรณาการร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ร่วมผลักดันเกษตรกรชาวสวนยางไทยให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือ รวมถึงวัตถุดิบเพื่อขยายกำลังการผลิตให้แก่สหกรณ์สวนยางทั่วประเทศที่ความพร้อมและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากกระทรวงคมนาคม และสามารถกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของพี่น้องชาวจันทบุรี ที่เป็นประตูด่านแรกในการเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางอื่น ๆ ต่อไป


.
ทั้งนี้โครงการการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐบาล จัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Guide Post : RGP) รวมทั้งเพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณและมาตรฐานตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด
.
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมดูแลคุณภาพโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม จะดำเนินการซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมมือในการนำอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา ได้แก่ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางจากยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 – 11 มิถุนายน 2568


.
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะลดความสูญเสีย ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้และอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

“ดิฉันเชื่อมั่นว่า สถาบันเกษตรกรจะมีศักยภาพผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ ตามนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในภาครัฐเพิ่มขึ้น สำหรับ ปี 2563 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท กำหนดแผนใช้เสาหลักนำทางยางธรรมชาติ จำนวน 289,635 ต้น เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราของเกษตรกรปริมาณ 34,481 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 71%” รมช.มนัญญา กล่าว
.