“ดร.เสรี” แจงภารกิจ “ปฏิรูปประเทศ” งาน”สื่อมวลชน” ต้องยึดเสรีภาพ

387

“ดร.เสรี” โพสต์ เฟซบุ๊ค แจงภารกิจงาน ปฏิรูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนฯ 10 ข้อ ชี้ ภารกิจสำคัญ คือ ต้องทำหน้าที่เป็นโรงเรียนให้สังคม มีจริยธรรม เป็นกลางและ ยึดเสรีภาพ

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โพสต์ เฟสบุ๊ค ส่วนตัว ถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ว่า งานปฏิรูปสื่อสารมวลชนฯ ไม่ใช่งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ หรือ ประธาน IO ที่จะทำให้ฝ่ายสนับสนุน ตั้งความหวังด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ และฝ่ายต่อต้านกลัวความไม่เป็นกลาง ดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้อง โดยมี เหตุผล 10 ประการ ซึ่งทุกฝ่ายควรทำความเข้าใจร่วมกันก่อนในเบื้องต้นว่า

1. ไม่ใช่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2. ไม่มีอำนาจควบคุมหนือจัดการสื่อ 3. มีหน้าที่เสนอแนะว่าสื่อสารมวลชนควรปฏิรูปอย่างไร ให้ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนของสังคม 4. เสนอแนะการกำหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ digital technology, social media อย่างมีจริยธรรม ให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ 5. พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของรัฐให้จัดการข่าวสารภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อให้เติบโตทางเศรษฐกิจและจิตสำนึกทางสังคม 7. จัดการรณรงค์ปลูกฝังความสาใารถในการรู้เท่าทีนสื่อให้แก่ประชาชนท่ามกลางเสรีภาพการสื่อสาร 8. ส่งเสริมให้มีสภาสื่อสารมวลชน เพื่อดำรงเสรีภาพการสื่อสารด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม 9. ให้รัฐบาลกำกับอุตสาหกรรมสื่อด้วยจิตสำนึกการให้เสรีภาพของการแสดงออก และ10. ปลูกฝังให้สื่อใช้เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ