กทม. มอบรางวัลชุมชนรักษาคลอง-ชุมชุนสุเหร่าแสนแสบ,ซีรอ,ทรายกองดิน รับด้วย

153

(19 ก.พ.60) เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ : นายจักกพันธุ์  ผิวงาม  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “คนรักษ์คลอง รวมกัน เราทำได้” ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก (ระยะที่ 2) ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด กระตุกจิตสำนึก…ผนึกกำลังความร่วมมือ” ที่เน้นให้คนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก โดยมีผู้แทนจากชุมชนริมคลองแสนแสบ 150 ชุมชน จาก 24 พื้นที่ ใน 8 เขต ที่อยู่ริมคลองแสนแสบฝั่งตะวันออก เข้าร่วมงาน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด วันนี้จึงนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนริมคลองแสนแสบที่ช่วยกันดูแลรักษาคลอง เพื่อให้ทำหน้าที่ระบายน้ำช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและคลองสายอื่นๆ ต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ พิจารณาจากแนวคิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และตอบสนองการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนให้มีความยั่งยืน และที่สำคัญคือสมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ด้าน คือ

1.ด้านยึดถือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชุมชนที่ได้รางวัล ได้แก่ ชุมชนริมคลองนครเนื่องเขต ชุมชนริมคลองวัดพิชัย และชุมชนโดยรอบมัสยิดกมาลุ้ลอิบาดะห์  2.ด้านอาสาเครือข่ายความร่วมมือ

ชุมชนที่ได้รางวัล ได้แก่ ชุมชนริมคลองเจียรดับ ชุมชนคู้พัฒนา ชุมชนริมคลองวัดกลาง ชุมชนซอยสมหวัง ชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์  ชุมชนวัดลาดบัวขาว-สุเหร่าซีรอ ชุมชนลำบึงกุ่ม ชุมชนริมคลองลำเกร็ด-คลองคอตัน ชุมชนริมคลองบางชวดด้วน-คลองลำชะร่าและคลองหลวงวิจิตร ชุมชนโดยรอบสุเหร่าแสนแสบ และชุมชนสุเหร่าทรายกองดิน

3.ด้านจุดประกาย สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

ชุมชนที่ได้รางวัล ได้แก่ ชุมชนบริเวณโดยรอบวัดบึงทองหลาง ชุมชนริมคลองลำสาลี ชุมชนริมคลองบ้านม้า ชุมชนริมคลองหลอแหล ชุมชนนโดยรอบมัสยิดเกาะขุนเณร ชุมชนโดยรอบมัสยิดอิดฮาร์ด ชุมชนริมคลองบึงใหญ่-คลองบ้านเกาะ ชุมชนบริเวณลำรางหลังวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ชุมชนริมคลองเจ้าคุณสิงห์ และชุมชนริมคลองวัดตึก รวมทั้งสิ้น 150 ชุมชน จาก 24 พื้นที่ ใน 8 เขต ที่อยู่ริมคลองแสนแสบฝั่งตะวันออก  ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำจะนำแนวคิดของชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดไปต่อยอดเป็นชุมชนต้นแบบ และสร้างเครือข่ายสู่ชุมชนอื่นๆ  ให้เป็นตัวอย่างเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพคลองระบายน้ำสายหลักของกรุงเทพมหานครให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้ง นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คลองแสนแสบกลับมาใสสะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชองชุมชนริมคลองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานช่วงเช้ายังมีการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ พร้อมยกตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีตัวแทนชุมชนคนรักษ์คลอง รุ่นที่ 1 ซึ่งมาบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนของตนเอง จากนั้นมีการเปิดเวทีให้ผู้แทนชุมชนจาก 8 เขต คือ เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตสะพานสูง เขตคันนายาว เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี และเขตวังทองหลาง นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ผ่านกิจกรรม “บูรณาการ ประสานพลัง สร้างความยั่งยืนให้สายน้ำ” อีกด้วย