รมช.เกษตรฯ จับมือ คณะกก.อิสลามฯ ดัน สินค้า “ฮาลาล” ลุย ตลาดโลก

117

รมช.เกษตรฯ ระดมสมอง พัฒนา อาหารฮาลาล จับมือ คณะกก.กลางอิสลามฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ยกระดับสินค้าฮาลาล ให้ได้มาตรฐาน ทั้งระบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เป็นที่ยอมรับชาวชาวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 19 ส.ค.63 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนอาหารฮาลาล จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรฯ ว่า

การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมติครม.วันที่13 ส.ค.63 ให้ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ ครม.จึงมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ชัดเจน

สำหรับการหารือครั้งนี้ นอกจากเสนอแนะ แนวทางต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ดีขึ้นแล้ว ที่ประชุมยังได้กำหนดบทลงโทษ ต่อผู้ประกอบการที่กระทำการไม่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสินค้า และ อาหารฮาลาล หากพบเจอการกระทำผิดจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย และสามารถเรียกคืนเครื่องหมายฮาลาลได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาลไทยสู่สากล ตามนโยบาย ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นคุณภาพอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งจะทำให้ชาวมุสลิมได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และสามารถส่งออกสินค้าและอาหารฮาลาลไทยไปทั่วโลกได้

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะบูรณาการสินค้าฮาลาลร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยจะดูแลในส่วนของต้นทางการผลิต ทั้ง พืช ประมง และปศุสัตว์ มั่นใจว่าชาวมุสลิมจะต้องได้ทานอาหารที่สะอาดและบริสุทธิ์ และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้” น.ส.มนัญญา กล่าว